Banyoles I

2023

Tournoi de Montpellier 1

2020

Tournoi de Montpellier 7

2019

Tournoi International Montpellier 7

2016

Tournoi International Montpellier 6

2015

Tournoi de Montpellier 6